1. Home
  2. Search
  3. Fulltext search
  4. Browse
  5. Recent Items rss
  6. Publish

Ara Crucis - krucyfiks i ołtarz św. Krzyża we wnętrzu średniowiecznych świątyń

Nowiński, Janusz

German Title: Ara Crucis - Crucifix und Altar von St. Kreuz im Innenraum der mittelalterlichen Kirchen

English Title: Ara Crucis: Crucifix and altar of the Holy Cross in the interior of mediaeval churches

In: Seminare : Poszukiwania Naukowe, 40 (2019), Nr. 2. pp. 157-173

Online-Ressource, Polish
http://doi.org/10.21852/sem.2019.2.12
For citations of this document, please do not use the address displayed in the URL prompt of the browser. Instead, please cite with one of the following:

Abstract

Ołtarz dedykowany Krzyżowi Świętemu (altare sanctae crucis) pojawił się we wnętrzu świątyń we wczesnym średniowieczu – najstarsze świadectwa o istnieniu takich ołtarzy pochodzą z VI w. Ołtarzowi temu zawsze towarzyszył okazały krucyfiks ustawiony w centrum kościoła (crux in medio ecclesiae), i to on dał początek usytuowaniu, dedykacji oraz interpretacji symbolicznej altare sanctae crucis we wnętrzu świątyni. Połączenie ołtarza z monumentem krzyża stojącym w centrum kościoła powodowało, że nabierał on szczególnej rangi, dominując wśród pozostałych ołtarzy. Krzyż w centrum średniowiecznych świątyń naśladował pomnik krzyża ustawiony na Golgocie, postrzeganej wraz z Jerozolimą jako centrum świata i historii Zbawienia.

Translation of abstract (English)

The altar dedicated to the Holy Cross (altare sanctae crucis) appeared in church interiors in the early Middle Ages: the oldest testimonies to such altars date back to the 6th century. The altar was always accompanied by an impressive crucifix placed centrally in the church (crux in medio ecclesiae), and it was precisely this element that the location, dedication, and symbolic interpretation of the altare sanctae crucis in a church interior stemmed from. The combination of an altar with a cross monument centrally placed in the church contributed to the altar’s importance, making it dominate over other ones. Centrally located in a mediaeval church, the cross mimicked the cross monument placed on Golgotha, regarded together with Jerusalem as the centre of the world and of the history of Salvation.

Dokumententyp: Artikel

Document type: Article
Version: Secondary publication
Date Deposited: 22 Sep 2020 13:39
Faculties / Institutes: Research Project, Working Group > Individuals
DDC-classification: Arts
Plastic arts, numismatics, ceramics, metalwork
Controlled Subjects: Kirchenbau, Kreuz Christi, Laienaltar, Mittelalter, Hrabanus <Maurus> / De laudibus sanctae crucis
Subject (classification): Iconography
Decorative Arts
Countries/Regions: East Europe
Germany, Switzerland, Austria
Collection: ART-Dok Central and Eastern Europe